Marker Havenfeesten 2022

 Terug naar programma Marker Havenfeesten

 
Om de Marker Havenfeesten (MHF) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van het MHF-terrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van medewerkers van de Marker Evenementen Stichting (MES) of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.
 
  Tijdens de Marker Havenfeesten worden de consumpties afgerekend met de groene MES consumptiemunten, welke gedurende het evenement elke dag met een minimum van 5 (vijf) munten per keer te koop zijn. De prijs per 5 (vijf) munten is € 14,00. Deze munten verliezen hun geldigheid niet, en zijn ook te gebruiken bij andere MES-evenementen. De munten kunnen contant of met PIN afgerekend worden.
 
  De genoemde entreeprijzen gelden voor alle personen die zich in de feesttent bevinden, hierop kan geen uitzondering worden gemaakt.
 
  De MES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of vermissing van eigendommen. Ook kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel opgelopen tijdens de Marker Havenfeesten. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun meegebrachte spullen en kleding.
 
  De consumpties worden (behalve zaterdagavond) getapt in hard plastic glazen, welke niet in de afvalbakken gedeponeerd dienen te worden. Zaterdagavond werken we met zacht plastic glazen, deze dienen wel in de afvalbakken gedeponeerd te worden. We vragen jullie om de glazen het hele weekend niet op de grond te gooien zodat de vrijwilligers hun tijd aan andere leuke dingen kan besteden.
 
  Er worden alleen alcoholhoudende consumpties verstrekt aan personen die 18 jaar of ouder zijn en een geldig polsbandje dragen.
 
  Er kan om legitimatie gevraagd worden. Je bent verplicht je te kunnen legitimeren tot ten minste een leeftijd van 23 jaar.
 
  Volgens de door de gemeente afgegeven vergunning is de MES aansprakelijk voor elke geschonken alcoholhoudende consumptie. In verband hiermee mogen er geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd worden op het MHF-terrein.
 
  Het is niet toegestaan om met consumpties of wat dan ook te gooien. Bij overtreding kan je van het MHF-terrein worden verwijderd en alle eventuele (geldelijke) schade ontstaan uit het voorval zal op de veroorzaker worden verhaald.  
 
  Het is verboden het MHF-terrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.
 
  Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het MHF-terrein.
 
  Het is tevens verboden om het MHF-terrein te betreden met etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beďnvloeden, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie), tassen groter dan A-4 formaat. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.
 
  Iedere bezoeker kan bij het betreden van het MHF-terrein worden gecontroleerd door een MES-medewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 
  Het is verboden handel te drijven op en rond het MHF-terrein zonder toestemming van de MES.
 
  Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het MHF-terrein mee te nemen.
 
  Roken is op het MHF-terrein alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of andere overkappingen mag niet worden gerookt.
 
  In de Havenfeestentent is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van de MES-medewerkers en hulpverlenende instanties.
 
  Eenieder die het Havenfeestenterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De MES kan deze opnamen voor promotionele doeleinden gebruiken.
 
  Fietsen dienen op de daarop aangewezen fietsenstalling geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de MES-medewerkers dienen opgevolgd te worden.
 
  Bezoekers zijn bekend met onze Privacy verklaring.
 
  Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk één toiletcabine te betreden.
 
  Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het MHF-terrein worden verwijderd.
 
  In de MHF-tent kan soms harde muziek worden geproduceerd. De MES is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De MES adviseert om oordoppen te dragen.
 
  De Marker Evenementen Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de MES over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de MES hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het MHF-terrein direct te worden verlaten.
 
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de MES.
 
Bedankt voor de medewerking wij wensen iedereen een heel gezellig Marker Havenfeesten weekend toe!
 
 Bovenstaande Huisregels Marker Havenfeesten 2022 in pdf 
  maandag, 6 juni 2022

 Terug naar programma Marker Havenfeesten